TextHead
TextBody
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2445344501748_b75985c8f3a934d00796a4dbacc8a588.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2444697508359_a8f91dab394b19726f42c6d03f26d2be-copy1.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2444696475735_9b0c87e9c86a468c11877fccc99d76e7.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2444696447296_4c55c9bed81488128ed4f2e053a5e7b3.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2444696202715_586bb867c065593a3860de40b5ca18f1.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2444695925684_64c5560eca5565b40199c370db7f6b3b.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2445348920503_0eac1d933eca668aa09b93b81317a0a2-copy1.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2445344843137_a93dbcb17343e03f5a9108230d13678f.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2444697718098_2ffa9d5ba8598379365682a158e4b931.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2444697712141_fadc1cdf1f1d67edcfba191faaa3dd3f.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2444697638863_dff61c419c86778e707b0d98c4613b8f.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2444697508359_a8f91dab394b19726f42c6d03f26d2be.jpg
 • /Upload/album/hang muc dap tran td bach dang/z2445348920503_0eac1d933eca668aa09b93b81317a0a2.jpg

Hạng mục đập tràn - Thủy điện Bạch Đằng

 

Thông tin chi tiết