Sơ đồ tổ chức công ty

 

Giới thiệu cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long
Với cơ cấu quản lý và tổ chức hiện đại theo Pháp luật Việt Nam và theo tiêu chuẩn ISO 9001, chúng tôi tổ chức công ty với bộ máy quản lý tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty chúng tôi gồm:
 
Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long là cơ quan quản lý của Công ty, nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho hoặc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị cũng quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm và quyết định phương án đầu tư, các giải pháp phát triển thị trường của Công ty.
Ban Giám đốc:
 
Bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phụ trách các lĩnh vực
  • Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật  và điều hành mọi hoạt động của Công ty; thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị giao.
  • Các Phó Tổng Giám đốc là người thực hiện các công việc theo sự phân công của Tổng Giám đốc, điều hành một số công việc khi Tổng Giám đốc đi vắng...
Các đơn vị thành viên:

Các đơn vị thành viên của Công ty hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoặc Quyết định thành lập. Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.
Các đơn vị thành viên bao gồm:
  • Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Nghi Sơn
  • Trường trung cấp dạy nghề - đào tạo lái xe Thăng Long
  • Xưởng Cơ khí Công trình
  • Trung tâm khảo sát, thí nghiệm& kiểm định chất lượng xây dựng Thăng Long

Các phòng trực thuộc:

+ Phòng Vật tư- Thiết bị: Là cơ quan giúp cho Ban Giám đốc khai thác và sử dụng hiệu quả vật tư, máy móc, điều phối và mua sắm các trang thiết bị, vật tư cho hoạt động của Công ty.
+ Phòng Kế hoạch: Là cơ quan giúp Ban Giám đốc lên kế hoạch, tổ chức điều hành thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty, theo dõi tiến độ thực hiện sản xuất, kinh doanh của Công ty.
+ Phòng Kỹ thuật: đây là phòng có nhiệm vụ giúp cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức, quản lý công tác kỹ thuật xây dựng, Tư vấn cho các đối tác về kỹ thuật, giám sát thực hiện công tác kỹ thuật.
+ Phòng Tổ chức- Hành chính: Là cơ quan giúp Ban Giám đốc trong việc quản lý nhân sự, tổ chức quản lý, tuyển dụng nhân sự. Thực hiện việc điều hành các công việc hành chính văn phòng tại trụ sở Công ty.
+ Phòng Kế toán- Tài chính: Là cơ quan giúp cho Ban giám đốc về công tác tài chính, kế toán. Giám sát công tác tài chính- Kế toán của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc.

+ Phòng Thí nghiệm: Là cơ quan có chức năng phân tích, kiểm định các vật liệu xây dựng, kết cấu công trình, điện kỹ thuật ... Đồng thời lên kế hoạch kiểm định các công trình, cập nhật các các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về xây dựng.

+ Phòng Tin học